Komisije in odbori

Nadzorni odbor (37. člen Statuta Občine Loški Potok – Ur. list RS, štev. 86/06):

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA: (23. člen Statuta občine Loški Potok (Ur. list RS, štev. 86/06)

Člani:

  • Marko Lavrič
  • Matjaž Pajnič
  • Andrej Starc

 

Delovna telesa občinskega sveta:

  • ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI (24. člen Statuta Občine Loški Potok – Ur. list RS, štev. 86/06):
  • ODBOR ZA GOSPODARSTVO, VARSTVO OKOLJA, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI (24. člen Statuta Občine Loški Potok – Ur. list RS, štev. 86/06):
  • STATUTARNOPRAVNA KOMISIJA (24. člen Statuta Občine Loški Potok – Ur. list RS, štev. 86/06):

 

Občinska volilna komisija

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije (Ur. list RS, štev. 47/2014)

Člani:

  • Blaž Milavec, univ. dipl. prav., predsednik
  • Darinka Bambič, univ. dipl. prav., namestnica predsednika
  • Branko Volf, član
  • Nevenka Dražetić, namestnica člana
  • Janez Novak, član
  • Slavica Poplašen, namestnica člana
  • Ivan Kordiš, član
  • Ivica Levstek, namestnica člana