Razpisi

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje programov socialno-humanitarne dejavnosti 2017
Datum objave: 1. 3. 2017 0:00
Rok: 31. 3. 2017 10:00
Šifra:

Občina Loški Potok na podlagi Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/2016) in Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 79/2015) objavlja


JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov socialno-humanitarne dejavnosti v letu 2017.


1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Predmet razpisa je sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti.

Iz sredstev občinskega proračuna se bodo tako sofinancirale:
• HUMANITARNE ORGANIZACIJE IN INVALIDSKE ORGANIZACIJE, ki v skladu z odločbo delujejo v javnem interesu:
- s socialnimi programi, namenjenimi marginalnim skupinam, ljudem s posebnimi potrebami ter invalidom, ter
- z zdravstvenimi programi (organizirane terapevtske skupine, preventivna dejavnost)

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi s področja kulture in športa ter tisti programi, ki se sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk.

3. RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 3.000,00 EUR.

4. OSEBE, KI IMAJO PRAVICO KANDIDIRATI NA JAVNEM RAZPISU, IN POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU:

Na javni razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci programov, ki so organizirani kot društvo ali združenje, oziroma drugi izvajalci nevladnih in neprofitnih organizacij, ki:
• so registrirani za izvajanje dejavnosti iz točke 2 v skladu z veljavnimi predpisi
• imajo urejeno evidenco o članstvu, če gre za organizacije s članstvom
• imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načrtovanih programov
• imajo sedež ali enoto na območju občine Loški Potok oziroma izvajajo dejavnost na območju občine Loški Potok oziroma imajo člane iz občine ali delujejo za občane občine Loški Potok

5. OBDOBJE, V KATEREM SE LAHKO KORISTIJO SREDSTVA RAZPISA:

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2017, in sicer od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017.

6. NAČIN ODDAJE VLOG:

Predlagatelj mora izpolniti vlogo izključno na razpisnih obrazcih in jo opremiti z vsemi prilogami, ki jih zahteva razpisna dokumentacija. Razpisno dokumentacijo z obrazci kandidati lahko prejmejo od 1. marca 2017 dalje na Občini Loški Potok ali pa na spletni strani Občine Loški Potok na naslovu: www.loski-potok.si. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu dopolni v 5-dnevnem roku. Oddaja vloge pomeni, da se je predlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in se z njo tudi strinja. Izbrani izvajalec s predložitvijo vloge na javni razpis tudi soglaša z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih.

7. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG:

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo osebno dostavljene v tajništvo občine ali prispele s priporočeno pošto na naslov OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok, najkasneje do vključno petka, 31. marca 2017, do 10. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, v zgornjem levem kotu mora biti naslov pošiljatelja, v spodnjem levem kotu pa pripis 'NE ODPIRAJ - RAZPIS - HUM. ORG. 2017'. Nepravilno označene ovojnice in prepozno prispele vloge bo komisija zavrnila.

8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM:

Podrobnejše informacije in morebitna pojasnila v zvezi z razpisom oziroma izpolnjevanjem razpisne dokumentacije lahko kandidati dobijo na Občini Loški Potok pri Vinku Košmerlu, tel. 01/8350-108.

9. OBVEŠČANJE PREDLAGATELJEV O IZBORU:

Udeleženci razpisa bodo o izboru s sklepom obveščeni v roku 3 dni po sprejeti odločitvi o razdelitvi sredstev oziroma najkasneje do 20. aprila 2017.

10. PRITOŽBE Z ZAHTEVKOM ZA PREVERITEV UTEMELJENOSTI SKLEPA:

Zoper sklep bo možna pritožba v 8 dneh od prejema sklepa pri županu občine. V pritožbi mora predlagatelj natančno opredeliti razloge za pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.


Župan:
Ivan Benčina, l. r.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti 2017
Datum objave: 1. 3. 2017 0:00
Rok: 31. 3. 2017 10:00
Šifra:

Občina Loški Potok objavlja na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. Uradni list RS, št. 96/2002, 123/2006 - ZFO-1, 7/2007 - odl. US, 53/2007, 65/2007 - odl. US, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/2011 - odl. US, 111/2013, 68/2016), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v občini Loški Potok (Ur. l. RS, št. 95/2012), Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/2016) in Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 79/2015)

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Loški Potok za leto 2017.

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
• redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij oziroma kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost ali se ukvarjajo s kulturnimi dejavnostmi
• kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske populacije, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe
• izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
• kulturne prireditve v občini, ki so v interesu občine, in sodelovanje na prireditvah izven občine
• ostali kulturni projekti (izdaja knjig in publikacij, avdio in video produkcija …)

Za kulturne programe štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske in filmske dejavnosti in kulturne dediščine ter obujanje starih običajev.

3. RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 7.500,00 EUR.

4. OBDOBJE KORIŠČENJA SREDSTEV:

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2017, in sicer od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017.

5. OSEBE, KI IMAJO PRAVICO KANDIDIRATI NA JAVNEM RAZPISU, IN POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU:

Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva, ostala društva, ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, in sicer za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda, ter samostojni kulturni ustvarjalci. Kandidati, ki kandidirajo na razpisu, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• da opravljajo dejavnost s področja kulture in so vpisani v register v skladu z veljavno zakonodajo,
• da imajo sedež v občini Loški Potok oziroma delujejo na njenem področju,
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu,
• da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
• da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in planu aktivnosti za prihodnje leto,
• posamezni kulturni ustvarjalci ali udeleženci kulturnih in kulturno-izobraževalnih programov morajo imeti sedež stalnega prebivališča v občini Loški Potok.

6. NAČIN ODDAJE VLOG:

Predlagatelj mora izpolniti vlogo izključno na razpisnih obrazcih in jo opremiti z vsemi prilogami, ki jih zahteva razpisna dokumentacija. Razpisno dokumentacijo z obrazci kandidati lahko prejmejo od 01. marca 2017 dalje na Občini Loški Potok ali na spletni strani Občine Loški Potok na naslovu: www.loski-potok.si. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu dopolni v 5-dnevnem roku. Oddaja vloge pomeni, da se je predlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in se z njo tudi strinja. Izbrani izvajalec s predložitvijo vloge na javni razpis tudi soglaša z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih.

7. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG:

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo osebno dostavljene v tajništvo občine ali prispele s priporočeno pošto na naslov OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok, najkasneje do vključno petka, 31. marca 2017, do 10. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, v zgornjem levem kotu mora biti naslov pošiljatelja, v spodnjem levem kotu pa pripis 'NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS - KULTURA 2017'. Nepravilno označene ovojnice in prepozno prispele vloge bo komisija zavrnila.

8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM:

Podrobnejše informacije in morebitna pojasnila v zvezi z razpisom oziroma izpolnjevanjem razpisne dokumentacije lahko kandidati dobijo na Občini Loški Potok pri Vinku Košmerlu, tel. 01/8350-108.

9. OBVEŠČANJE PREDLAGATELJEV O IZBORU:

Kandidati na razpisu bodo o izboru s sklepom obveščeni v roku 3 dni po sprejeti odločitvi o razdelitvi sredstev oziroma najpozneje do 20. aprila 2017.

10. PRITOŽBE Z ZAHTEVKOM ZA PREVERITEV UTEMELJENOSTI SKLEPA:

Zoper sklep bo možna pritožba v 8 dneh od prejema sklepa pri županu občine. V pritožbi mora predlagatelj natančno opredeliti razloge za pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.

Župan:
Ivan Benčina, l. r.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2017
Datum objave: 1. 3. 2017 0:00
Rok: 31. 3. 2017 10:00
Šifra:

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 72/02, 110/02 in 15/03), 4. in 5. točke Nacionalnega programa športa (Ur. l. RS, št. 24/00 in 31/00), 6. člena Pravilnika o vrednotenju programov športa v občini Loški Potok, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Ur. l. RS, št. 101/05), Pravilnika o spremembi pravilnika o vrednotenju programov športa v občini Loški Potok, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Ur. list RS, št. 10/09), Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/2016) in Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 79/2015) objavlja Občina Loški Potok


JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa
v občini Loški Potok za leto 2017.


1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Iz sredstev občinskega proračuna se bodo sofinancirali:
• ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE:
- športna vzgoja predšolskih otrok,
- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
• ŠPORTNA REKREACIJA
• ŠPORTNE PRIREDITVE

3. RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 7.500,00 EUR.

4. OSEBE, KI IMAJO PRAVICO KANDIDIRATI NA JAVNEM RAZPISU, IN POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU:

Na javni razpis se lahko prijavijo športna društva in klubi, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa, ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, ter zavodi na področju vzgoje in izobraževanja. Kandidati, ki želijo sodelovati na razpisu, morajo izpolnjevati tudi sledeče pogoje:
• da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti v skladu z veljavnimi predpisi,
• da imajo sedež v občini Loški Potok,
• da so športna društva in klubi, ki se ukvarjajo s kakovostnim športom in nimajo sedeža na območju občine, vendar pa vključujejo najmanj 10 registriranih in kategoriziranih tekmovalcev, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Loški Potok,
• da imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
• da imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za določene športne programe,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter registriranih tekmovalcih (velja le za športna društva in klube),
• da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov.

5. OBDOBJE, V KATEREM IZVAJALCI ŠPORTA LAHKO KORISTIJO SREDSTVA RAZPISA:

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2017, in sicer od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017.

6. NAČIN ODDAJE VLOG:

Predlagatelj mora izpolniti vlogo izključno na razpisnih obrazcih in jo opremiti z vsemi prilogami, ki jih zahteva razpisna dokumentacija. Razpisno dokumentacijo z obrazci kandidati lahko prejmejo od 01. marca 2017 dalje na Občini Loški Potok ali pa na spletni strani Občine Loški Potok na naslovu: www.loski-potok.si. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu dopolni v 5-dnevnem roku. Oddaja vloge pomeni, da se je predlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in se z njo tudi strinja. Izbrani izvajalec s predložitvijo vloge na javni razpis tudi soglaša z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih.

7. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG:

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo osebno dostavljene v tajništvo občine ali prispele s priporočeno pošto na naslov OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok, najkasneje do vključno petka, 31. marca 2017, do 10. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, v zgornjem levem kotu mora biti naslov pošiljatelja, v spodnjem levem kotu pa pripis 'NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS - ŠPORT 2017'. Nepravilno označene ovojnice in prepozno prispele vloge bo komisija zavrnila.

8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM:

Podrobnejše informacije in morebitna pojasnila v zvezi z razpisom oziroma izpolnjevanjem razpisne dokumentacije lahko kandidati dobijo na Občini Loški Potok pri Vinku Košmerlu, tel. 01/8350-108.

9. OBVEŠČANJE PREDLAGATELJEV O IZBORU:

Udeleženci razpisa bodo o izboru s sklepom obveščeni v roku 3 dni po sprejeti odločitvi o razdelitvi sredstev oziroma najkasneje do 20. aprila 2017.

10. PRITOŽBE Z ZAHTEVKOM ZA PREVERITEV UTEMELJENOSTI SKLEPA:

Zoper sklep bo možna pritožba v 8 dneh od prejema sklepa pri županu občine. V pritožbi mora predlagatelj natančno opredeliti razloge za pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.


Župan:
Ivan Benčina, l. r.

Javni razpisi
Razpis garancij in posojil iz garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2016
Datum objave: 5. 5. 2016 0:00
Rok: 31. 3. 2017 0:00
Šifra:

Razvojni center Novo mesto d.o.o. je 22. 4. 2016 v uradnem listu objavil Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2016. Razpis je namenjen mikro in malim podjetjem in podjetnikom, fizičnim osebam z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, zavodom, zadrugam, in socialnim podjetjem. Upravičenci lahko pridobijo garancijo in posojilo pod ugodnimi bančnimi pogoji za investicije, obratna sredstva in za zaposlovanje. Razpisanih je 4.514.700 EUR sredstev za posojila in 2.257.350 EUR za garancije.

Razpis je objavljen na spletni strani www.rc-nm.si in je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 3. 2017.

 

Potekli razpisi