Razpisi

Javna naročila
Javno naročilo gradnje: DOZIDAVA VRTCA LOŠKI POTOK
Datum objave: 22. 5. 2017 15:13
Rok: 12. 6. 2017 12:00
Šifra: JN005241/2017-W01

Predmet javnega razpisa za oddajo javnega naročila male vrednosti gradenj je izvedba dozidave vrtca Loški Potok za naročnika OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok.

Javno naročilo ni razdeljeno v sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo. Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.
Ocenjena vrednost javnega naročila, za celotno gradnjo znaša skupaj 300.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost.

Naročnik bo med dopustnimi ponudbami, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije, izbral ponudbo enega ponudnika, na podlagi merila 'ekonomsko najugodnejša ponudba', s katerim bo sklenil gradbeno pogodbo za dozidavo vrtca Loški Potok.

Ekonomsko najugodnejša ponudba se bo ugotavljala na podlagi kriterija najnižja cena.

Javni razpisi
Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev nagrad in priznanj Občine Loški Potok v letu 2017
Datum objave: 26. 4. 2017 11:00
Rok: 31. 7. 2017 22:00
Šifra: 032-0002/2014

Na osnovi Odloka o nagradah in priznanjih Občine Loški Potok (Ur. list RS, štev. 61/05) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) Občinskega sveta Občine Loški Potok

objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za podelitev nagrad in priznanj Občine Loški Potok v letu 2017.

KMVVI sprejema predloge za naslednje nagrade in priznanja Občine Loški Potok:
- častni občan Občine Loški Potok,
- grb Občine Loški Potok,
- listina Občine Loški Potok.
Na osnovi prejetih predlogov in utemeljitev bo KMVVI predlagal občinskemu svetu kandidate za posamezne nagrade in priznanja, ki jih bodo nominiranci prejeli na osrednji proslavi občinskega praznika občine Loški Potok v letu 2017.

Predlagatelji kandidatov za nagrade in priznanja Občine Loški Potok so:
- občani občine Loški Potok
- društva, klubi in druga registrirana združenja civilne družbe s sedežem v občini Loški Potok
- javni zavodi in gospodarske organizacije s sedežem v občini Loški Potok
- terenske organizacije političnih strank s sedežem v občini Loški Potok

Naziv častni občan Občine Loški Potok je najvišje priznanje Občine Loški Potok in se lahko podeli občanom občine Loški Potok in drugim državljanom Republike Slovenije kakor tudi državljanom tujih držav.
Dobitnik naziva častni občan Občine Loški Potok je lahko občan ali rojak oziroma njegov potomec, katerega delo in aktivnosti predstavljajo pomembne in trajne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in na področju drugih človekovih dejavnosti v lokalni skupnosti in za njo ali gre za izjemne in odmevne dosežke izven meja skupnosti ali celo države. Naziv častni občan Občine Loški Potok se lahko podeli tudi osebam, ki sicer niso občani občine Loški Potok, rojaki ali njihovi potomci, so pa posebno zaslužne za trajnostni razvoj, izjemen ugled občine Loški Potok in njeno najširšo promocijo v domovini in tujini.
Značaj tega enkratnega priznanja je spoštljivo in pozorno vrednotenje dela vsakogar, ki je svoje življenjsko delovanje posvetil delu za napredek in korist občanov občine Loški Potok in širše skupnosti.

Priznanje grb Občine Loški Potok se podeljuje občanom ali rojakom iz občine Loški Potok za pomembno življenjsko delo ali velike uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled občine Loški Potok, oziroma za pomembna življenjska dela in velike uspehe in dosežke, ki uveljavljajo in promovirajo lokalno skupnost v domovini ali državo v tujini.

Listino Občine Loški Potok lahko prejmejo: posamezniki, podjetja, ustanove in zavodi, skupnosti, družbene organizacije, društva in njihove zveze za izredne dosežke za lokalno skupnost ali za dolgoletno delo in prispevek k uspehom in razvoju občine Loški Potok in za prispevek k vsestranski bogatitvi življenja.

O številu podelitev posameznih nagrad bo na osnovi predloga KMVVI odločal občinski svet.

Predlagatelji morajo za kandidate, ki jih predlagajo za občinske nagrade in priznanja, posredovati pisne predloge, ki morajo vsebovati:
- ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja ali nagrade
- osnovne podatke o nominirancu za prejem priznanja ali nagrade
- obrazložitev oziroma utemeljitev pobude
- naziv nagrade ali priznanja, za katero se predlaga kandidat
- ime in priimek oziroma naziv vlagatelja predloga


KMVVI bo obravnaval vse predloge, ki bodo na sedež občinske uprave Občine Loški Potok prispeli do vključno 31. julija 2017 (velja poštni žig oziroma vpis v knjigo prispele pošte, če bodo predlagatelji prinesli predlog osebno v tajništvo občine v času delovnega časa za stranke).

KMVVI bo do prve naslednje seje po končanem razpisu pripravil in posredoval občinskemu svetu predlog nagrajencev za posamezne nagrade in priznanja v letu 2017.

Občinski svet bo izbral letošnje nagrajence na prvi naslednji redni seji po končanem razpisu. Občinski svet lahko predloge KMVVI spremeni, vendar mora spremembe utemeljiti. Skrajšane utemeljitve predlagateljev sestavljajo sklep o podelitvi določene nagrade ali priznanja kandidatu. Imena dobitnikov občinskih nagrad in priznanj javnosti sporoči župan, in sicer ne prej kot deset dni pred slovesno podelitvijo.

Štev.: 032-0002/2014
Datum: 06. 04. 2017

Občinski svet
Komisija za volitve in imenovanja
Predsednik
Marko Lavrič

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO TER FINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI LOŠKI POTOK V LETU 2017
Datum objave: 26. 4. 2017 10:00
Rok: 20. 6. 2017 10:00
Šifra: 410/2017

Na podlagi Pravilnika o pokroviteljstvu ter financiranju drugih društvenih dejavnosti v občini Loški Potok (Ur. l. RS, št. 20/2017) in Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 86/16) objavlja Občina Loški Potok

JAVNI RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO TER FINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI LOŠKI POTOK V LETU 2017
1. Proračunska sredstva Občine Loški Potok za pokroviteljstvo se dodeljujejo upravičencem v skladu s Pravilnikom o pokroviteljstvu ter financiranje drugih društvenih dejavnosti v občini Loški Potok.
2. Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so:
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini;
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če projekt organizirajo na območju naše občine;
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov projekt, ki je organiziran izven občine, pomemben za občino oziroma naše občane in vključuje tudi naše občane.
Posamezna fizična ali pravna oseba je za posamezni projekt praviloma lahko le enkrat upravičena do proračunskih sredstev.
3. Občina je lahko pokrovitelj prireditev in dogodkov, različnih dejavnosti, priprav in izdelav snovnih ali nesnovnih stvari ali izvedb ter drugih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih.
Sredstva iz prvega odstavka tega člena se namenjajo za sofinanciranje projektov:
- ki promovirajo občino, njene prebivalce in kraje oziroma širijo njene razvojne potenciale;
- ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote ter prispevajo k ohranjanju naše naravne, kulturne, verske in narodnostne dediščine ter izročila;
- ki vzpodbujajo prostovoljstvo in udeleževanje v skupinah na različnih področjih;
- ki so neposredno vezana na gostovanje skupin iz sosednjih krajev in drugod iz Slovenije ter iz tujine, zlasti še na dejavnost slovenskih zamejskih in zdomskih društev;
- ki so neposredno vezana na medobčinsko, medregijsko in mednarodno sodelovanje;
- ki jih organizirajo mladi ali so namenjene koristnemu preživljanju prostega časa mladih;
- ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druženje med družbeno aktivnimi občani;
- ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnostih oziroma pomoči pri organizaciji.

Predmet sofinanciranja po tem pravilniku je tudi izvajanje letnih programov in rednih dejavnosti ter enkratne akcije oziroma projekti organizacij, ki niso upravičeni za sofinanciranje iz naslova drugih razpisov. Redna dejavnost organizacij se po tem pravilniku sofinancira organizacijam, ki imajo sedež v občini Loški Potok, ter organizacijam, ki nimajo sedeža v občini Loški Potok, vključujejo pa naše občane, zato se redna dejavnost lahko financira glede na število članov, ki so občani občine Loški Potok.
Projekti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine po drugih razpisih, ne morejo pridobiti sredstev po tem pravilniku.
4. Pri vrednotenju in ocenjevanju vlog prijaviteljev bo komisija upoštevala predvsem:
 pomen projekta za občino oziroma občane občine Loški Potok,
 cilje ter namene projekta, ki so jasno opredeljeni,
 promocijski učinek za občino,
 tradicionalnost,
 inovativnost in izvirnost (programi in projekti, ki neposredno ne posnemajo že izvedenih programov in projektov ter vsebujejo inovativen pristop),
 kakovost in izvedljivost projekta,
 medobčinski, medregijski in mednarodni pomen podprtega projekta ter vzajemnost,
 organizacijsko, strokovno in finančno zahtevnost projekta,
 sorazmernost s sofinanciranjem primerljivih projektov,
 vključenost občanov oz. druge zainteresirane javnosti v projekt,
 dosedanje sodelovanje prijaviteljev pri drugih aktivnostih, katerih (so)organizator je občina.

5. Razpisana višina sredstev znaša 4.000,00 EUR. Sredstva so zajeta v Proračunu Občine Loški Potok za leto 2017 na proračunski postavki 04008 Pokroviteljstva občine.
6. Na razpis za dodelitev sredstev iz tega javnega razpisa se vlagatelji prijavijo z vlogo oziroma razpisnimi obrazci, ki jih kandidati od 25. aprila 2017 dalje lahko dobijo na sedežu Občine Loški Potok, Hrib 17, 1318 Loški Potok ali na spletni strani www.loski-potok.si, kjer je objavljeno tudi besedilo javnega razpisa. Dodatne informacije lahko dobite pri Vinku Košmerlu po e-pošti vinko.kosmerl@loski-potok.si ali na telefonski številki 01/8350-108.
7. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo osebno dostavljene v tajništvo občine ali prispele s priporočeno pošto na naslov Občina Loški Potok, Hrib 17, 1318 Loški Potok, najkasneje do 20. junija 2017 do 10. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov prejemnika: OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok. V spodnjem levem kotu mora biti pripis 'NE ODPIRAJ - POKROVITELJSTVO 2017'.
8. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom župana. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Loški Potok sklenil pogodbo o sofinanciranju. Dodeljena proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena, in morajo biti porabljena v letu 2017, in sicer od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017. V primeru, da sredstva ne bodo porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, oziroma če upravičenec ne izpolni obveznosti iz tega razpisa, bo občina zahtevala vrnitev le-teh skupaj z zamudnimi obresti.
Župan:
Ivan Benčina, l. r.

 

Potekli razpisi