Fundacija mag. Alenke Gabrič razpisuje štipendije za naslednje študijsko leto

Fundacija mag. Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje

Rožna ulica 39

1330 Kočevje

 

 

 

Fundacija mag. Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje (v nadaljevanju fundacija) na podlagi Pravilnika o pridobivanju sredstev ter podeljevanju štipendij in pomoči z dne, 14.09.2009 in Sklepa o določitvi odstotnih deležev štipendistov in višine štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017  za dijake in študente z dne, 2. 9. 2016, objavlja

 

 

JAVNI POZIV

 

ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE MAG. ALENKE GABRIČ

ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

 

 

 

 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA

 

Predmet javnega poziva je objava pogojev in načina vložitve vloge za uveljavljanje pravice do štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017 za vlagatelje, navedba dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji dostaviti in s katero dokazujejo izpolnjevanje pogojev ter višina štipendij.

 

 1. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE

 

Do štipendije so upravičene osebe s statusom dijaka in osebe s statusom študenta.

 

Štipendija se lahko dodeli:

 • državljanom R Slovenije, ki imajo stalno bivališče v eni od občin, in sicer: Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Velike Lašče
 • vlagateljem, ki ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole niso starejši od 18 let ter ob prvem vpisu v prvi letnik visokošolskega izobraževanja niso starejši od 26 let
 • vlagateljem, ki niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti
 • vlagateljem, ki niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje
 • vlagateljem, ki imajo v zaključnem razredu osnovne šole povprečno oceno najmanj 4,1 ali več in so bili identificirani kot nadarjeni učenci ter izkazujejo uspešnost tudi v izven šolskih dejavnostih
 • vlagateljem, ki imajo v srednješolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 4,10 ali več in so bili identificirani kot nadarjeni dijaki ter izkazujejo uspešnost tudi v izven šolskih dejavnostih
 • vlagateljem, ki so maturanti z izjemnim splošnim uspehom (zlati maturanti).

 

 1. VIŠINA SREDSTEV ŠTIPENDIJ

 

Višina sredstev namenjena vlagateljem znaša 4.000,00 EUR in se razdeli v naslednja deleža:

 • 500,00 EUR za vlagatelje, ki so zaključili osnovno šolo
 • 500,00 EUR za vlagatelje, ki so zaključili srednješolsko izobraževanje.

 

Štipendija za dijaka znaša 150,00 EUR/mesec in 250,00 EUR/mesec za študenta.

 

 

 1. PORABA SREDSTEV IN RAZVRŠČANJE VLAGATELJEV

 

Vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, se v svoji skupini razvrstijo glede na izkazane rezultate in internega pravilnika, od najboljšega, do najslabšega rezultata.

 

Glede na razpoložljiva sredstva uprava fundacije dodeli dve enoletni štipendiji tistima  vlagateljema, ki sta se v posamezni skupini najbolje razvrstila.

 

 1. OBVEZNOSTI ŠTIPENDITORJA IN ŠTIPENDISTA

 

Obveznosti se uredijo s pogodbo o štipendiranju.

 

 1. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA

 

Vlagatelj mora za uveljavljanje pravice do štipendije predložiti:

 • izpolnjen obrazec vloge za uveljavljanje pravice do štipendije (obrazec je na voljo na sedežu Radia Univox, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje)
 • originalno potrdilo o vpisu v izobraževalni program
 • evropski življenjepis
 • overjeno dokazilo šole o šolskem uspehu in dokazilo o nadarjenosti (za dijake) ter dokazila o izkazovanju uspešnost tudi v izven šolskih dejavnostih
 • overjeno dokazilo, da je kandidat na poklicni, splošni ali mednarodni maturi dosegel izjemen splošni uspeh (za študente).

 

Za dokazilo, da je kandidat na poklicni, splošni ali mednarodni maturi dosegel izjemen splošni uspeh, se štejejo spričevalo o poklicni oziroma splošni maturi oziroma diploma o opravljeni mednarodni maturi, iz katere je razvidno število točk, ki jih je kandidat dosegel na poklicni, splošni oziroma mednarodni maturi.

 

 1. ODDAJA VLOGE IN ODLOČANJE

 

Vlogo, potrdilo o vpisu, življenjepis in dokazila vlagatelji pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: Fundacija mag. Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.

 

Zadnji rok za oddajo vlog je 30. september 2016.

 

O dodelitvi štipendije bo fundacija odločila v roku 7 dni od ugotovitve popolnosti vseh prispelih vlog.

 

Vloga je popolna, če je oddana na zahtevanem obrazcu in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke.

 

Nepravočasno vložene vloge in nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu z zahtevo za dopolnitev, bodo zavržene. O rešitvi vlog za štipendije bodo vlagatelji pisno obveščeni.

 

Informacije in dodatna pojasnila v zvezi z javnim pozivom lahko vlagatelji pridobijo na telefonski št. 01/893 99 10 oziroma na elektronskem naslovu uros.novak@univox.si

 

 

 

 

Kočevje, 2. september 2016                                                     Uprava fundacije

 

Predsednik Uroš Novak

 

 

 

Fundacija mag. Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje

Rožna ulica 39

1330 Kočevje

 

 

 

 

VLOGA ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO ŠTIPENDIJE FUNDACIJE

 

za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017

 

 

 

 1. OSEBNI PODATKI O VLAGATELJU

 

Ime in priimek ___________________________________________

 

EMŠO ___________________________

 

Naslov stalnega bivališča _____________________________________________________________

 

Občina _______________________________

 

Elektronski naslov _____________________________

 

Telefonska št. ____________________

 

Osebni račun vlagatelja št. SI56 ____________________________ pri banki _____________________

 

 

 1. ZAKONITI ZASTOPNIK MLADOLETNEGA VLAGATELJA

 

Ime in priimek ___________________________________________

 

EMŠO ___________________________

 

Naslov stalnega bivališča _____________________________________________________________

 

Občina _______________________________

 

Elektronski naslov _____________________________

 

Telefonska št. ____________________

 

 

 1. PODATKI O ŠOLANJU V ŠOLSKEM /ŠTUDIJSKEM LETU, ZA KATEREGA SE UVELJAVLJA PRAVICA

 

 • dijak, ki se redno izobražuje
 • redni študent

 

Naziv in kraj šole oziroma visokošolskega zavoda ___________________________________

 

Izobraževalni program oziroma študijska smer ______________________________________

 

 

 

 

 1. IZJAVA VLAGATELJA ZA ŠTIPENDIJO

 

Podpisani vlagatelj izjavljam, da:

 1. nisem v delovnem razmerju oziroma ne opravljam samostojne registrirane dejavnosti
 2. nisem vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje
 3. sem seznanjen, da na podlagi 66. in 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku uradna oseba fundacije, ki vodi postopek, iz uradnih evidenc pridobiva podatke, ki so potrebni za ugotavljanje dejanskega stanja in dejstev, pomembnih za odločanje, in tega ne prepovedujem
 4. so vsi podatki v vlogi resnični, točni in popolni.

 

 

 

Datum: _____________                                                          Podpis vlagatelja: ________________________

 

 

 

Podpis zakonitega zastopnika (v primeru mladoletnega otroka): ________________________

 

 

 

 

 

 

 

Priloge:

 • originalno potrdilo o vpisu v izobraževalni program
 • evropski življenjepis
 • overjeno dokazilo šole o šolskem uspehu in dokazilo o nadarjenosti (za dijake)
 • overjeno dokazilo, da je kandidat na poklicni, splošni ali mednarodni maturi dosegel izjemen splošni uspeh (za študente).

 

Morda ti bo všeč tudi...