Lokalne volitve

LOKALNE VOLITVE 2022

Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije, mag. Urška Klakočar Zupančič je dne 20. 7. 2022 na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – odl. US) razpisala redne volitve v občinske svete in redne volitve županov.

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022.

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

 

POROČILO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE O IZIDU VOLITEV ŽUPANA IN OBČINSKEGA SVETA 2022

Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev župana in občinskega sveta 2022

 

KANDIDATI V OBČINI LOŠKI POTOK

Seznam kandidatov 2022 – za župana in občinski svet

 

UDELEŽBA IN IZIDI GLASOVANJA

Izidi glasovanja – Občina Loški Potok

Izidi glasovanja – Slovenija

Udeležba – Občina Loški Potok

Udeležba – Slovenija

 

GLASOVANJE

  • Predčasno glasovanje

Predčasno glasovanje bo za volivce, ki se v nedeljo, 20. 11. 2022 , ne bodo mogli udeležiti volitev, potekalo na volišču za predčasno glasovanje v prostorih Občine Loški Potok, Hrib-Loški Potok 17, 1318 Loški Potok, in sicer  v sredo, 16. 11. 2022, med 7.00 in 19.00 uro.

  • Glasovanje po pošti

Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, glasujejo po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Občine Loški Potok (ObVK) in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede, 9. 11. 2022, poslati za ta način glasovanja vlogo po pošti na naslov ObVK Občine Loški Potok, Hrib-Loški Potok 17, 1318 Loški Potok ali na e-naslov: obcina@loski-potok.si. V vlogi mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu občinska volilna komisija pošlje volilno gradivo.

Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti po 9. 11. 2022, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo ObVK najkasneje pet (5) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno ponedeljka, 14. 11. 2022 in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo).

Po navodilu Državne volilne komisije lahko po pošti glasujejo tudi volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s SARS-CoV-2. Vlogi je potrebno  priložiti ustrezno dokazilo (izvid ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (82. člen), ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini, glasovanje pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja. To pomeni, da na lokalnih volitvah volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, prav tako pa tudi ne morejo glasovati na voliščih zunaj kraja stalnega prebivanja (t.i. OMNIA).

Obrazec-glasovanje-po-posti

 

  • Glasovanje na domu

Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo ObVK najkasneje tri (3) dni pred dnem glasovanja. Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najpozneje do vključno srede, 16. 11. 2022, za ta način glasovanja poslati vlogo po pošti na naslov ObVK Občine Loški Potok, Hrib-Loški Potok 17, 1318 Loški Potok ali na e naslov: obcina@loski-potok.si. V vlogi mora navesti svoje osebne podatke  ter ji priložiti ustrezno zdravniško potrdilo. Osebe v izolaciji zaradi okužbe s SARS-CoV-2 morajo priložiti ustrezno dokazilo (izvid ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Obrazec-glasovanje-na-domu

 

OBVESTILA IN SKLEPI

Obvestilo o oddaji pritožbe

Obvestilo o dežurstvu

Sklep o določitvi plakatnih mest za lokalne volitve 2022

Pojasnilo glede podatkov o kandidatih – stopnja in naziv izobrazbe 

Obvestilo glede vlaganja kandidature

Obvestilo glede predlogov za imenovanje članov v VO

Sklep o določitvi števila potrebnih podpor volivcev

Sklep o določitvi volišč in njihovih območij

 

OBRAZCI

LV-2-Podpora kandidaturi za občinski svet

LV-1-Podpora kandidaturi za župana/jo

Podatki o organizatorju volilne kampanje – instruktivni obrazec LV 2022

Seznam_politična stranka_določitev kandidatur

Zapisnik_politična stranka_občinski svet – obrazec

Soglasje kandidata – občinski svet

Kandidatura_občinski svet_večinski volilni sistem – instruktivni obrazec

Zapisnik_politična stranka_župan – obrazec

OBR LV-5 – soglasje župan

Kandidatura za župana – instruktivni obrazec

Soglasje kandidata za člana VO s podatki

 

 

VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE, 23. 10. 2022

Brezplačna plakatna mesta za volitve predsednika RS

 

VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR RS, 24. 04. 2022

Brezplačna plakatna mesta za volitve v DZ_24_04_2022

 

LOKALNE VOLITVE 2018

Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev župana in občinskega sveta 2018

Obvestilo o predčasnem glasovanju 2018

Obvestila in sklepi

Pojasnilo glede podatkov o kandidatih stopnja in naziv izobrazbe

Sklep o določitvi plakatnih mest za lokalne volitve 2018

Obvestilo glede vlaganja kandidatur

Sklep o določitvi števila potrebnih podpor volivcev

Sklep o določitvi volišč in njihovih območij

Obrazci

OBR_LV-16 – Volilna kampanja_Obvestilo o organizatorju VK

OBR_LV-12_seznam_politična stranka

OBR_LV-10_zapisnik_politična stranka_občinski svet_večinski sistem

OBR_LV-9-zapisnik politična stranka_zupan.doc (1)

OBR_LV-8_soglasje kandidata_občinski svet

OBR_LV-6_kandidatura_občinski svet_večinski sistem

OBR_LV-5-soglasje_župan

OBR_LV-4_kandidatura_župan

SOGLASJE-KANDIDATA-ZA-CLANA-VO—S-PODATKI

Skip to content