Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR)

mir

PREDSTAVITEV SKUPNE OBČINSKE UPRAVE (SOU) MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO (MIR)

Obveščamo vas, da je na območju občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče začel delovati skupni organ Medobčinski inšpektorat in redarstvo (v nadaljevanju MIR), ki so ga navedene občine z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave« Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« (Uradni list RS št. 22/13, 27/13, 45/13 in Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/13) ustanovile na podlagi 49. a člena Zakona o lokalni samoupravi.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom ter naloge občinskega redarstva. Medobčinski inšpektorat in redarstvo je prekrškovni organ in vodi inšpekcijske in prekrškovne postopke v občinah ustanoviteljicah.

INŠPEKTORAT
Nadzoruje izvajanje določb odlokov:

 • o občinskih cestah
 • o varnosti v cestnem prometu na občinskih cestah
 • o ravnanju s komunalnimi odpadki
 • o oglaševanju in reklamiranju
 • o občinskih taksah
 • o pokopališki dejavnosti
 • o urejanju in vzdrževanju javnih in zelenih površin
 • o odvajanju in čiščenju odpadnih voda
 • ter drugih odlokov in predpisov, ki pooblaščajo inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.

V okviru MIR trenutno delujejo vodja MIR – inšpektor in inšpektor. Inšpektorji so uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora skladno z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru.

Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen občinski predpis, ima pravico in dolžnost:

 • odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti  in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
 • izdati odločbo o prekršku s predpisano globo,
 • predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
 • odrediti druge ukrepe in dejanja, za katera je pooblaščen.

REDARSTVO
Občinski redarji opravljajo poleg nalog po določbah Zakona o občinskem redarstvu tudi nadzor Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o javnem redu in miru ter odlokov občin ustanoviteljic in skrbijo za javno varnost in javni red na območju občin.

Občinski redarji so pooblaščene uradne osebe, ki opravljajo naloge po določbah Zakona o občinskem redarstvu in so pristojni:

 • nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
 • varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
 • skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 • varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
 • vzdrževati javni red in mir.

Inšpekcijsko nadzorstvo se opravlja kot redni inšpekcijski pregled ali kot izredni na podlagi obvestila občinske uprave oziroma prejetih vlog.
Prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge je mogoče dati neposredno na naslovu Medobčinskega inšpektorata in redarstva ali na sedežu občin ustanoviteljic, pisno, po telefonu štev. 01 320 42 08 (Glavna pisarna) ali po e-pošti na naslov: inspektorat-redarstvo@ribnica.si

Prijave in pobude za ukrepanje, ki jih pošiljate na MIR, so pomemben del našega vsakdanjega dela, vendar se prijave v inšpekcijskem postopku upoštevajo le kot pobude za inšpekcijsko ukrepanje, zato vlagatelj prijave nima položaja stranke v inšpekcijskem postopku.  Inšpektor je po določbi 2. odstavka 16. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor.

Fizična oseba, ki poda lažno prijavo, se na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru kaznuje  z globo v višini 500 eurov.

ORGANIGRAM IN ZAPOSLENI

mir-organigram-in-zaposleni

KONTAKTNI PODATKI in URADNE URE

NASLOV:
Skupna občinska uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Gorenjska cesta 9
1310 Ribnica

URADNE URE:
1. v poslovnih prostorih na sedežu organa in po telefonu: ponedeljek in sreda: od 9. do 11. ure

TELEFON GLAVNA PISARNA: 01 320 42 08
Vodja MIR: 01 330 22 40 (Marija Ajdič Francelj)

Inšpektor: 01 330 22 42

Občinski redar 01 330 22 41

E-pošta: inspektorat-redarstvo@ribnica.si

POMEMBNI PREDPISI

 • Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« Uradni list RS št. 22/13, 27/13, 45/13 in Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/13, 
 • Zakon o inšpekcijskem nadzoru Uradni list RS, št. 43/07 (ZIN-UPB1),
 • Zakonu o prekrških Uradni list RS, št. 29/11, 21/13 (ZP1-UPB8), 
 • Zakon o občinskem redarstvu , Uradni list RS, št. 139/2006 (ZORed),
 • Zakon o cestah, Uradni list RS, št. 109/10 in št. 48/12 (ZCes-1),
 • Zakon o pravilih cestnega prometa, Uradni list RS, št. 109/10, 57/12 (ZPrCP),
 • Zakon o javnem redu in miru, Uradni list RS, št. 70/2006 (ZJRM),
 • Občinski predpis Občine Ribnica

Prijavni obrazec inšpekciji

Prijava medobčinski inšpekciji-spletni (003)

Fizična oseba, ki poda lažno prijavo, se na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru kaznuje  z globo v višini 500 eurov.

Skip to content