Župan in podžupan

Župan

Zupan Ivan Bencina za OdmeveŽupan občine Loški Potok je Ivan Benčina. Njegov e-naslov je zupan@loski-potok.si

 1. Župan predstavlja in zastopa občino.
 2. Poleg tega župan predvsem:
  • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
  • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
  • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
  • odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali predpis občine ne določa drugače,
  • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
  • predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge,
  • imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
  • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
  • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta statut.
 3. Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.

 

Podžupan

Maks Lavrič podžupanfotoZa pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina podžupana, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno. Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan. Podžupan občine Loški Potok je od 6. 12. 2014 dalje Maks Lavrič.

Skip to content