Opremljanje obrtno poslovnega območja v Podpreski

Glavni namen investicije je zagotoviti osnovne pogoje za celovito prenovo degradiranega območja nekdanje tovarne LIK v IC v Podpreska. Opremljanje naj bi zajemalo ureditev kanalizacije, dovozov, priključkov na regionalno cesto, ureditev parkirišč, asfaltiranje dostopov, zagotovitev požarne vode, ograditev območja…, vse z namenom spodbujanja razvoja gospodarstva in posledično ustvarjanja novih delovnih mest v občini Loški Potok

Cilji operacije:

Neposreden cilj načrtovanega projekta je izgradnja in rekonstrukcija komunalne in cestne infrastrukture v obrtno poslovnem območju v Podpreski.

Z izvedbo projekta želi investitor – občina Loški Potok doseči naslednje cilje:

 • prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva občine Loški Potok, regije ter države,
 • povečati dodano vrednost mikro, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP) v IC Podpreska, ki predstavljajo ciljne skupine,
 • povečati zaposlovanje v podjetjih na območju obrtno poslovne cone Podpreska,
 • prispevati k ustvarjanju novih delovnih mest,
 • zagotoviti učinkovito podpornoa okolje,
 • izboljšati klimo za podjetništvo,
 • zagotoviti ustrezno gospodarsko infrastrukturo,
 • zmanjšati zaostanek v razvoju v primerjavi z ostalimi deli države,
 • ohranjati poseljenost v občini in regiji,
 • zagotoviti pogoje za razvoj gospodarstva, turizma in ostalih panog,
 • zvišati kvaliteto bivanja, ki posredno vpliva na demografsko sliko na obravnavanem območju in zvišuje možnosti za razvoj,
 • ohranjati in izboljšati stanja okolja.

Glavne aktivnosti:

Predmet načrtovanega projekta je obnova dotrajane komunalne in cestne infrastrukture na območju zapuščene IC v Podpreski. Opremljanje naj bi zajemalo ureditev kanalizacije, dovozov, priključkov na regionalno cesto, ureditev parkirišč, asfaltiranje dostopov, zagotovitev požarne vod, kar bo omogočilo in pospešilo izgradnjo novih oziroma obnovo obstoječih obrtno poslovnih objektov v IC Podpreska in s tem spodbudilo razvoj območja ter dodatno zaposlovanje. Z izvedbo projekta želi občina Loški Potok doseči glavni cilj, to je zagotoviti pogoje za razvoj in rast malih in srednje velikih podjetij, ki bodo prispevala k hitrejšemu razvoju gospodarstva občine in celotne regije ter omogočila ustvarjanje novih delovnih mest in s tem k večji blaginji prebivalcev zadevne občine in širše, kot tudi uravnoteženemu regionalnemu razvoju.

 Pričakovani rezultati operacije:

Operativni program v okviru tretje prednostne osi » Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast « in 3.1 prednostne naložbe » Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji « določa drugi posebni cilj te prednostne naložbe, in sicer »Povečanje dodane vrednosti MSP«. Načrtovani projekt opremljanja obrtno poslovnega območja v Podpreski (IC Podpreska) bo tako omogočil lažjo rast in razvoj podjetij, bodisi bo šlo za podjetja, ki bodo na novo začela z opravljanjem dejavnosti ali pa jim bo cona omogočila širitev, kar bo prispevalo tudi k povečanju dodane vrednosti MSP v coni, s čimer je utemeljena povezanost načrtovanega projekta z operativnim programom. Najkasneje 2 leti po zaključku projekta IC Podpreska bodo dosežene naslednje vrednosti kazalnika rezultata:

 • zasedenost površin urejene / dograjene / razširjene EPC ali inkubatorja s podjetniškimi dejavnostmi: 70 % zasedenost v IC Podpreska.

Ciljne skupine:

Ciljna skupina obravnavanega projekta so nova in obstoječa mala in srednje velika podjetja, domača ali tuja, ki bodo za opravljanje svoje dejavnosti potrebovala prostore na opremljenem obrtno poslovnem območju v Podpreski, torej podjetja v vseh fazah razvoja in pa potencialni podjetniki. Podjetja potrebujejo za začetek izvajanja svoje dejavnosti ustrezno opremljena zemljišča oziroma so na drugi strani podjetja, ki se trenutno soočajo s prostorsko stisko in potrebujejo nove poslovne prostore z urejeno cestno in komunalno infrastrukturo, da bodo lahko razširila svoje poslovanje.

Kazalniki:

 • izveden 1 investicijski projekt za ekonomsko – poslovno infrastrukturo
 • 0,5 (ha) urejene / dograjene / razširjene ekonomsko – poslovne cone
 • Najkasneje 2 leti po zaključku projekta IC Podpreska bodo dosežene naslednje vrednosti kazalnika rezultata:

zasedenost površin urejene / dograjene / razširjene EPC ali inkubatorja s podjetniškimi dejavnostmi: 70 % zasedenost v IC Podpreska.

 

Celotna vrednost investicije: 411.609,80  EUR z DDV

Vrednost sofinanciranja celotnega projekta iz Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR znaša:  200.000,00  EUR

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Skip to content