Razpisi

Javne objave in razpisi
Javni razpis za delovno mesto Direktorja Razvojnega centra Kočevje Ribnica d. o. o.
Datum objave: 10. 6. 2019 0:00
Rok: 18. 7. 2019 23:59
Šifra: 100-0001/2019

Na podlagi 13., 14., ter 15. člena Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Razvojni center Kočevje Ribnica, družba za razvoj in svetovanje d.o.o., skupščina družbe na podlagi sklepa z dne 7.maja 2019,objavlja javni razpis za delovno mesto
 
 
DIREKTORJA PODJETJA
 
Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 

Da imajo najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe,
Da so državljani RS,
Da imajo najmanj pet let delovnih izkušenj na odgovornih delih v gospodarstvu, kar tudi podrobno opišejo in navedejo, pri katerih delodajalcih so pridobili izkušnje,
Znanje slovenščine in osnovno zanje angleškega jezika,
Da predložijo program dela družbe, vsebinski in finančni,
Da obvladajo osnovno računalniško znanje,
Da imajo vozniški izpit B kategorije,
Da predložijo izjavo po 255.členu Zakona o gospodarskih družbah:

-        Niso člani drugega organa vodenja ali nadzora te družbe,
-        Niso  bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora,
-        Jim ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali
-        Niso  bili kot člani organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojeni na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.
 
Mandat direktorja traja štiri (4) leta.
 
Prijave s potrebnimi dokazili, programom dela družbe za štiriletno mandatno obdobje in življenjepisom pošljite po pošti na naslov: RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, s pripisom: ( razpis za direktorja podjetja ) do 19. 07. 2019.
 
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30 dneh po končanem izbirnem postopku.
 
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in za moške.
 
 
 


RC Kočevje Ribnica d.o.o.
Skupščina
 
 
Kočevje, 10.6.2019

Javni razpisi
Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev nagrad in priznanj občine Loški Potok v letu 2019
Datum objave: 13. 5. 2019 0:00
Rok: 31. 7. 2019 23:59
Šifra:

Na osnovi Odloka o nagradah in priznanjih Občine Loški Potok (Ur. list RS, štev. 61/05) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) Občinskega sveta Občine Loški Potok
 
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za podelitev nagrad in priznanj Občine Loški Potok v letu 2019.
 
KMVVI sprejema predloge za naslednje nagrade in priznanja Občine Loški Potok:
-        častni občan Občine Loški Potok,
-        grb Občine Loški Potok,
-        listina Občine Loški Potok.
Na osnovi prejetih predlogov in utemeljitev bo KMVVI predlagal občinskemu svetu kandidate za posamezne nagrade in priznanja, ki jih bodo nominiranci prejeli na osrednji proslavi občinskega praznika občine Loški Potok v letu 2019.
 
Predlagatelji kandidatov za nagrade in priznanja Občine Loški Potok so:
- občani občine Loški Potok
- društva, klubi in druga registrirana združenja civilne družbe s sedežem v občini Loški Potok
- javni zavodi in gospodarske organizacije s sedežem v občini Loški Potok
- terenske organizacije političnih strank s sedežem v občini Loški Potok
 
Naziv častni občan Občine Loški Potok je najvišje priznanje Občine Loški Potok in se lahko podeli občanom občine Loški Potok in drugim državljanom Republike Slovenije kakor tudi državljanom tujih držav.
Dobitnik naziva častni občan Občine Loški Potok je lahko občan ali rojak oziroma njegov potomec, katerega delo in aktivnosti predstavljajo pomembne in trajne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in na področju drugih človekovih dejavnosti v lokalni skupnosti in za njo ali gre za izjemne in odmevne dosežke izven meja skupnosti ali celo države. Naziv častni občan Občine Loški Potok se lahko podeli tudi osebam, ki sicer niso občani občine Loški Potok, rojaki ali njihovi potomci, so pa posebno zaslužne za trajnostni razvoj, izjemen ugled občine Loški Potok in njeno najširšo promocijo v domovini in tujini.
Značaj tega enkratnega priznanja je spoštljivo in pozorno vrednotenje dela vsakogar, ki je svoje življenjsko delovanje posvetil delu za napredek in korist občanov občine Loški Potok in širše skupnosti.
 
Priznanje grb Občine Loški Potok se podeljuje občanom ali rojakom iz občine Loški Potok za pomembno življenjsko delo ali velike uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled občine Loški Potok, oziroma za pomembna življenjska dela in velike uspehe in dosežke, ki uveljavljajo in promovirajo lokalno skupnost v domovini ali državo v tujini.
 
Priznanje listino Občine Loški Potok lahko prejmejo posamezniki, podjetja, ustanove in zavodi, skupnosti, družbene organizacije, društva in njihove zveze za izredne dosežke za lokalno skupnost ali za dolgoletno delo in prispevek k uspehom in razvoju občine Loški Potok in za prispevek k vsestranski bogatitvi življenja.
 
O številu podelitev posameznih nagrad bo na osnovi predloga KMVVI odločal občinski svet.
 
Predlagatelji morajo za kandidate, ki jih predlagajo za občinske nagrade in priznanja, posredovati pisne predloge, ki morajo vsebovati:
- ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja ali nagrade
- osnovne podatke o nominirancu za prejem priznanja ali nagrade
- obrazložitev oziroma utemeljitev pobude
- naziv nagrade ali priznanja, za katero se predlaga kandidat
- ime in priimek oziroma naziv vlagatelja predloga
 
 
KMVVI bo obravnaval vse predloge, ki bodo na sedež občinske uprave Občine Loški Potok prispeli do vključno 30. junija 2019 (velja poštni žig oziroma vpis v knjigo prispele pošte, če bodo predlagatelji prinesli predlog osebno v tajništvo občine v času delovnega časa za stranke).
 
KMVVI bo do prve naslednje seje po končanem razpisu pripravil in posredoval občinskemu svetu predlog nagrajencev za posamezne nagrade in priznanja v letu 2019.
 
Občinski svet bo izbral letošnje nagrajence na prvi naslednji redni seji po končanem razpisu. Občinski svet lahko predloge KMVVI spremeni, vendar mora spremembe utemeljiti. Skrajšane utemeljitve predlagateljev sestavljajo sklep o podelitvi določene nagrade ali priznanja kandidatu. Imena dobitnikov občinskih nagrad in priznanj javnosti sporoči župan, in sicer ne prej kot deset dni pred slovesno podelitvijo.
 
Štev.: 032-0002/2018
Datum: 08. 04. 2019
 
Občinski svet
          Komisija za mandatna vprašanja,
                    volitve in imenovanja
                                                                                                 Predsednik
         Matjaž Pajnič, l.r.

Javno zbiranje ponudb za oddajo Kulturno-turističnega centra Hrib 14 v najem 2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO KULTURNO-TURISTIČNEGA CENTRA HRIB 14 V NAJEM 2018

Javni razpis za podelitev nagrad in priznanj  2018

Javni razpis – humanitarne organizacije 2018

Razpisna dokumentacija – humanitarne organizacije 2018

Javni razpis – pokroviteljstvo  2018

Razpisna dokumentacija pokroviteljstvo 2018

Razpisna dokumentacija Večnamenski objekt Hrib – 2. faza 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA-KULTURA_2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA-SPORT_2018

Potekli razpisi