Razpisi

Javni razpisi
Razpis prostega delovnega mesta: Svetovalec za splošne zadeve
Datum objave: 21. 1. 2020 7:00
Rok: 29. 1. 2020 23:59
Številka: NT15117

 

Na podlagi 57. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF)  

 

OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib-Loški Potok 17, 1318 Loški Potok,  

 

objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas

 

SVETOVALEC za splošne zadeve

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na to delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- končano najmanj višješolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/višješolska strokovna izobrazba (prejšnja), ali najmanj višješolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/višješolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), ali najmanj višje univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/višješolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),

- najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,

- opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga kandidat nima, ga lahko opravi naknadno),

- strokovni izpit iz upravnega postopka (če ga kandidat nima, ga lahko opravi naknadno),

- državljanstvo Republike Slovenije,

- znanje uradnega jezika,

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Za javne uslužbence, ki so opravili strokovni izpit za imenovanje v naziv skladno z določbami ZJU in/ali so se udeležili priprav na strokovni izpit za imenovanje v naziv, se šteje, da izpolnjujejo pogoj obveznega usposabljanja po 89. členu ZJU. V nasprotnem primeru bo izbrani kandidat moral opraviti usposabljanje za imenovanje v naziv najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.  

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka, v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) opraviti najkasneje v šestih mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Naloge delovnega mesta:

- pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in zahtevnejših gradiv,

- zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,

- samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,

- vodenje evidenc in priprava gradiv in zapisnikov za občinski svet in njegova delovna telesa,

- vodenje kadrovskih zadev,

- vodenje glavne pisarne,

- vodenje blagajniškega poslovanja,

- vodenje evidenc in priprava poročil po zakonu o javnem naročanju,

- pripravljanje, urejanje in izdajanje občinskega glasila,

- vodenje evidence dokumentarnega gradiva,

- sprejem strank, telefonskih pogovorov,

- urejanje arhivskega, dokumentarnega gradiva, vodenje seznamov in naslovov,

- organizacija raznih občinskih prireditev,

- vzdrževanje občinske spletne strani,

- sodelovanje z mediji,

- vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji,

- sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,  

- samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,  

- samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog po odredbi župana in direktorja občinske uprave.

 

Prijava mora vsebovati:

1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu, ter navede stopnjo zahtevnosti delovnega mesta,  

3. pisno izjavo kandidata, da:  

• je državljan Republike Slovenije,

• ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

• zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

4. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Loški Potok pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

 

Prijavo je obvezno oddati na priloženem obrazcu.  

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.  

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami v lokalni samoupravi, z izkušnjami na področju medijev in s poznavanjem lokalnih razmer.

 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in priložene dokumentacije, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

 

Ob smiselni uporabi 21. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

 

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal v uradniškem nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I.  

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s šestmesečnim poskusnim delom. Poskusno delo se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela.

 

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Loški Potok, Hrib-Loški Potok 17, 1318 Loški Potok.

 

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Loški Potok na naslov: Občina Loški Potok, Hrib-Loški Potok 17, 1318 Loški Potok. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo 'za javni natečaj - svetovalec za splošne zadeve'. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@loski-potok.si,

pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.  

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od objave na spletnih straneh Občine Loški Potok. Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Občine Loški Potok.  

 

Dodatne informacije  dobite na telefonski številki (01) 8350-100 (Mojca Lavrič), vsak delovni dan med 8.00 in 9.00 uro.  

 

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.  

 

 

Obrazec za prijavo na razpis:

 

 Javno zbiranje ponudb za oddajo Kulturno-turističnega centra Hrib 14 v najem 2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO KULTURNO-TURISTIČNEGA CENTRA HRIB 14 V NAJEM 2018

Javni razpis za podelitev nagrad in priznanj  2018

Javni razpis – humanitarne organizacije 2018

Razpisna dokumentacija – humanitarne organizacije 2018

Javni razpis – pokroviteljstvo  2018

Razpisna dokumentacija pokroviteljstvo 2018

Razpisna dokumentacija Večnamenski objekt Hrib – 2. faza 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA-KULTURA_2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA-SPORT_2018

Potekli razpisi