Domov

OBČINA LOŠKI POTOK
HRIB - LOŠKI POTOK 17, 1318 Loški potok
tel.: (01) 835 01 00, fax:(01) 835 01 02
e-naslov: obcina@loski-potok.si

 
 
 
 
  Osnovni podatki
  Novice in obvestila
  Župan in Občinski svet
  Občinska uprava
  Informacije javnega značaja
  Turizem
  Zgodovina
  Znamenitosti
  Povezave
 
     
 
 

________________________
AKTUALNO

ŽLED 2014

05.04 2016
V prilogi je objavljena namera o odprodaji parcel v k. o. Hrib.

29.02 2016
V prilogi so objabljene razpisne dokumentacije za sofinanciranja programov športa, kulture in humanitarnih dejavnosti v letu 2016.

23.12 2015
V prilogi je objavljena razpisna dokumentacija za DOLB Hrib - Loški Potok.

________________________
AKTUALNO

Namera o odprodaji parcel v k. o. Hrib

Razpis za podelitev nagrad in priznanj občine v letu 2016

Razpisna dokumentacija za sofinanciranje programov športa v letu 2016

Razpisna dokumentacija za sofinanciranje programov kulture v letu 2016

Razpisna dokumentacija za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij v letu 2016

Vloga za potrdilo o namenski rabi zemljišč

VPRAŠANJA IN ODGOVORI V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO ZA DOLB - PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO

Idejna zasnova objekta z lokacijo kotlovnice - situacija

Idejna zasnova ovjekta z lokacijo kotlovnice - tloris pritličja

Idejna zasnova objekta z lokacijo kotlovnice - tloris kleti

Idejna zasnova objekta z lokacijo kotlovnice

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DOLB HRIB - LOŠKI POTOK

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok 1

Obvestilo Komunale Ribnica

Vloga za izračun komunalnega prispevka za izdajo gradbenega dovoljenja

Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu novorojenca

Dopis za priklop na KMČN Mali Log

Vloga za solasje k priključitvi na kanalizacijo

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Poročilo o izidu volitev župana občine Loški Potok - 2. krog

Zapisnik o uradnem izidu glasovanja za župana na lokalnih volitvah 2014 - 1. krog

Zapisnik o uradnem izidu glasovanja za člane občinskega sveta na lokalnih volitvah 2014

Poziv k oddaji pobud za spremembe in dopolnitve prostorskega načrta občine Loški Potok

Vloga za spremembo namembnosti zemljišča - obrazec

Obrazec za prijavo medobčinski inšpekciji

APARAT NI KOSOVNI ODPAD - Obvestilo komunale Ribnica

Poziv delodajalcem za štipendiranje kadrov

Podatki o operaciji: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v naselju Mali Log, Občina Loški Potok

Predstavitev medobčinskega inšpektorata

LETNI PROGRAM ŠPORTA ZA LETI 2013 IN 2014

Sklep o začetku priprave OPPN 4-2 Stanovanjska soseska Hrib - Loški Potok

Cenik najemov zemljišč, ki so v lasti občine

Projekt Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij - informacija za javnost

Projekt Ureditev križišča lokalnih cest Hrib - center - informacija za javnost

Vloga za izdajo lokacijske informacije

Zaključek operacije "Vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO"

Vzpostavitev katastra gospodarske javne infrastrukture v JV Sloveniji

Investicijski program odprtega širokopasovnega omrežja

Načrt razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij

     
 
 
 

Občina Loški Potok 2014