Domov

OBČINA LOŠKI POTOK
HRIB - LOŠKI POTOK 17, 1318 Loški potok
tel.: (01) 835 01 00, fax:(01) 835 01 02
e-naslov: obcina@loski-potok.si

 
 
 
 
  Osnovni podatki
  Novice in obvestila
  Župan in Občinski svet
  Občinska uprava
  Informacije javnega značaja
  Turizem
  Zgodovina
  Znamenitosti
  Povezave
 
     
 
 

________________________
AKTUALNO

ŽLED 2014

25.11 2014
V prilogi so objavljeni dokumenti v zvezi s priključitvijo na MKČN Mali Log, ki veljajo za vsa gospodinjstva in gospodarske subjekte v Malem Logu.

________________________
AKTUALNO

Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu novorojenca

Dopis za priklop na KMČN Mali Log

Vloga za solasje k priključitvi na kanalizacijo

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Poročilo o izidu volitev župana občine Loški Potok - 2. krog

Zapisnik o uradnem izidu glasovanja za župana na lokalnih volitvah 2014 - 1. krog

Zapisnik o uradnem izidu glasovanja za člane občinskega sveta na lokalnih volitvah 2014

Poziv k oddaji pobud za spremembe in dopolnitve prostorskega načrta občine Loški Potok

Vloga za spremembo namembnosti zemljišča - obrazec

Obrazec za prijavo medobčinski inšpekciji

Zahtevek za sofinanciranje programov kulture v letu 2014

Zahtevek za sofinanciranje programov športa v letu 2014

APARAT NI KOSOVNI ODPAD - Obvestilo komunale Ribnica

Koledar prireditev v občini Loški Potok v letu 2014

Razpis za podelitev priznanj in nagrad občine Loški Potok v letu 2014

Poziv delodajalcem za štipendiranje kadrov

Ugodni krediti za podjetnike v letu 2014

Dopis Centra za socialno delo glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

Podatki o operaciji: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v naselju Mali Log, Občina Loški Potok

Predstavitev medobčinskega inšpektorata

LETNI PROGRAM ŠPORTA ZA LETI 2013 IN 2014

Sklep o začetku priprave OPPN 4-2 Stanovanjska soseska Hrib - Loški Potok

Cenik najemov zemljišč, ki so v lasti občine

Projekt Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij - informacija za javnost

Projekt Ureditev križišča lokalnih cest Hrib - center - informacija za javnost

Vloga za izračun komunalnega prispevka za izdajo gradbenega dovoljenja

Vloga za izdajo lokacijske informacije

Zaključek operacije "Vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO"

Vzpostavitev katastra gospodarske javne infrastrukture v JV Sloveniji

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Investicijski program odprtega širokopasovnega omrežja

Načrt razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij

     
 
 
 

Občina Loški Potok 2014