Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Loški Potok za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Loški Potok za obdobje 1986-1990

Predpisi, na katere predpis vpliva