Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega in družbenega plana Občine Loški Potok - dopolnitev 2003

Predpisi, na katere predpis vpliva